Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Stadgar

Sällskapet för kulturellt utbyte

§1
Sällskapet Oxhornet vill värna om en anständig dryckeskultur.

§2
Sällskapets motto skall vara: ”Dricka och stå kan få – dricka och falla kan alla”.

§3
Sällskapets medlemmar skall ha ett trevligt uppträdande såväl nyktra som onyktra.

§4
Sällskapets verksamhet skall bestå av trevlig samvaro med enkel måltid och lämplig dryck såsom öl, samt omfatta Dart-tävlingar, föredrag, studiebesök och ölkulturellt utbyte. Minst ett sammanträde eller festarrangemang per år bör hållas där damer bereds tillfälle att deltaga.

§5
Medlemsantalet är begränsat till 36 betalande medlemmar. Inval kan ske två gånger per år, vid årsmötet eller halvårsmötet och skall föregås av en prövotid på minst fem närvarotillfällen.
Två faddrar skall finnas. 2/3 majoritetsbeslut gäller. Åldersgräns 21 år.

§6
Årsmöte hålles i februari och halvårsmöte i september varje år.

§7
Styrelsen väljes på årsmötet. Styrelsens sammansättning och mandatperiod för respektive funktion skall vara:
Ordförande 1 år
Vice ordförande 2 år
Sekreterare 1 år
Kassör 2 år
Klubbmästare 1 år
Suppleanter 2 st 2 år
Revisorer 2 st 1 år
Valberedning 3 st 1 år
Suppleanterna deltager som förslagställare utan beslutsrätt vid styrelsemötena. Nya befattningar kan föreslås av årsmötet. Styrelsen kan sammanträda när som helst under året.

§8
Sällskapet sammanträder andra veckan i månaderna januari – maj samt augusti – december, dvs tio sammankomster per år.
Medlem skall deltaga i minst fem sammankomster per år, eljest riskeras uteslutning. (Gäller ej hedersmedlem). Kallelse till sammanträdena skall utfärdas av styrelsen senast tio dagar i förväg. Årsprogram gäller som kallelse.

§9
Årsavgift till sällskapet erlägges senast 30 dagar efter årsmötet. Invalda nya medlemmar vid årsmötet erlägger hel årsavgift under innevarande år samt de som väljs in under halvårsmötet erlägger motsvarande halv årsavgift.
Årsavgiften fastställs varje år vid årsmötet.

§10
Stadgeändringar kan endast föreslås och antagas på två efter varandra följande årsmöten genom omröstning. 2/3 majoritetsbeslut gäller.

§11
Styrelsen skall kunna föreslå person att bli hedersmedlem.

§12
Allt arbete som utförs av Sällskapets medlemmar för klubbens räkning är att betrakta som ideellt arbete, den enda belöning som kan komma i fråga är i samband med maximalt två styrelsemöten eller arbetsmöten per år då klubben i mån av ekonomiska möjligheter kan bjuda mötesdeltagarna på öl.
Sällskapets tillgångar skall, om Sällskapet upphör, behandlas enligt följande: Inventarier skall auktioneras ut, i första hand till medlemmarna och kontantkassan delas mellan gottstående medlemmar.
Stadgarna beslutades vid instituerande möte den 14 april 1986.
Justerade vid extra årsmöte den 17 februari 1988.
Justerade vid extra årsmöte den 9 februari 1999.

Sekreterare / Harry Kjellman

3 809 har läst detta.
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.