Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Home Historia Dokument Beslut att Systemaktiebolaget får utskänka rusdrycker

Beslut att Systemaktiebolaget får utskänka rusdrycker

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 21 april 1921 paragraf 55, sidan XVIII:

”Genom magistraten hade infordrats stadsfullmäktiges yttrande över en av Systemaktiebolagets i Mariestad hos länsstyrelsen gjord ansökan om rättighet att under åren 1922, 1923 och 1924 i Mariestad idka detaljhandel med rusdrycker (bil. 31 a-c).
Stadsfullmäktige beslöto enhälligt tillstyrka bifall till ansökningen och föreslå, att bolaget finge anordna fyra försäljningsställen, nämligen ett för utminutering av spritdrycker vin och öl, förlagt till bolagets fastighet i tomten N:r 134 i kvarteret Ax, två för utskänkningen av spritdrycker, vin och öl, förlagda det ena till Stadshotellet och det andra till hotell Kung Karl samt ett för utskänkning av enbart öl, förlagt till tomten N::r 8.
I fråga om inskränkningar i och utvidgning av rörelsernas utövning beslöto stadsfullmäktige på förslag av magistraten

  • att försäljning av rusdrycker icke finge äga rum å första dagen af frimarknader i staden och icke, med undantag för Stadshotellet och hotell Kung Karl, å dag då inskrivningsförättning med värnpliktiga ägde rum i staden och ej heller å den lördag, som infölle mellan den 24 oktober och den 1 november;
  • att försäljning å övriga söckendagar finge fortgå å nämnda båda hotell intill klockan 11 e.m. men å övriga försäljningsställen endast till klockan 5 e.m. med den ytterligare inskränkning, att utminuteringen å dag före sön- eller helgdag skulle upphöra klockan 2 e.m.;
  • att å de båda hotellen utskänkning å sön- och helgdagare finge fortgå intill klockan 11 e.m., samt
  • att efter för varje gång av Kmb. på vederbörande hotellinnehavares ansökning efter magistratens hörande lämna tillstånd å förenämnda båda hotell vid baltillfällen och andra festliga samkväm utskänkningen finge fortgå intill klockan 2 f.m., dock endast till deltagare i berörda tillställningar.”

Läs beviljandet i stadsfullmäktige.

Läs Lindbloms ansökan.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
2 220 har läst detta.
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.