Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Home Historia Dokument Lindbloms ansökan om utskänkningstillstånd 1923

Lindbloms ansökan om utskänkningstillstånd 1923

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 18 december 1923 bilaga N:o 85b:

”Till Kungl. Maj;ts Befallningshavare i Skaraborgs län

Genom beslut den 24 november 1921 meddelade Kungl. Maj:ts befallningshavare i Skaraborgs län Systemaktiebolaget i Mariestad rättighet till utskänkning av öl i tomt n:r 8 därstädes under en tid av tre år, räknade från och med 1 januari 1922.
Nämnda utskänkningsrättighet har Systemaktiebolaget sedemera, med Kungl. Maj:ts befallningshavandes godkännande, överlåtit å mig för vartdera av åren 1922 och 1923 och skulle ävenledes för nästkommande år så skett.
Genom Kungl. förordningen 1 juni 1923, rörande ändring i vissa delar av förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker, vilken förordning trädde i kraft den 1 oktober 1923, hava emellertid borttagits förutvarande bestämmelserna om rätt till utskänkning av öl, vilken dryck numera istället ingår under benämningen pilsnerdricka.
Då jag således icke, i likhet med förutgående år, genom ansökning från Systemaktiebolaget före innevarande års slut, kan erhålla tillstånd till utskänkning av öl under år 1924, men genom det förhållande att ovanberörda Kungl. förordning utfärdats först den 1 sistlidne juni, betagits möjligheten att före den 15 mars detta år inkomma med vederbörlig ansökning om rätt till utskänkning av pilsnerdricka från tiden 1 oktober 1923 – 1 oktober 1924, får jag härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Maj;ts befallningshavande måtte, jämlikt paragraf 14d/Kungl. förordningen angående försäljning av pilsnerdricka, bevilja mig rättighet att från och med den 1 januari 1924 till och med den 30 därpå följande september utskänka pilsnerdricka i min ovannämnda tomt n:r 8 här i staden.

Mariestad den 8 december 1923.
Gustav Lindblom”

Läs tillståndet för Systemaktiebolaget.

Läs beviljandet i stadsfullmäktige.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
2 313 har läst detta.
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.