Ölprovning och gemenskap i Mariestad 

Home 2012 mars

Beviljande i stadsfullmäktige 18 december 1923 för ölservering på Lindbloms öl

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 18 december 1923, paragraf 163, sidan XLII-XLIII: ”Genom magistraten hade infordrats stadsfullmäktiges yttrande i anledning av en av traktören Gustav Lindblom hos länsstyrelsen gjord ansökan om rättighet att från och med den 1 januari till och med den 30 september 1924 utskänka pilsnerdricka i tomten n:r 8 här i staden (bil. n:r 85 a-b). Då nu detta ärende företogs till behandling yrkade herr Augustsson att ansökningen måtte avstyrkas, var jämte herr borgmästaren framhöll, att därest stadsfullmäktige

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Lindbloms ansökan om utskänkningstillstånd 1923

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 18 december 1923 bilaga N:o 85b: ”Till Kungl. Maj;ts Befallningshavare i Skaraborgs län Genom beslut den 24 november 1921 meddelade Kungl. Maj:ts befallningshavare i Skaraborgs län Systemaktiebolaget i Mariestad rättighet till utskänkning av öl i tomt n:r 8 därstädes under en tid av tre år, räknade från och med 1 januari 1922. Nämnda utskänkningsrättighet har Systemaktiebolaget sedemera, med Kungl. Maj:ts befallningshavandes godkännande, överlåtit å mig för vartdera av åren 1922 och 1923 och skulle ävenledes för

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Beslut att Systemaktiebolaget får utskänka rusdrycker

Published on mars 25, 2012 by in Dokument, Historia

Citerat från Stadsfullmäktiges protokoll 21 april 1921 paragraf 55, sidan XVIII: ”Genom magistraten hade infordrats stadsfullmäktiges yttrande över en av Systemaktiebolagets i Mariestad hos länsstyrelsen gjord ansökan om rättighet att under åren 1922, 1923 och 1924 i Mariestad idka detaljhandel med rusdrycker (bil. 31 a-c). Stadsfullmäktige beslöto enhälligt tillstyrka bifall till ansökningen och föreslå, att bolaget finge anordna fyra försäljningsställen, nämligen ett för utminutering av spritdrycker vin och öl, förlagt till bolagets fastighet i tomten N:r 134 i kvarteret Ax,

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Kinnekulle bryggeri i Forshem

Foto: Tomas Carlsson Fler bilder på bryggeriets webbplats: Bilder Kinnekulle bryggeri

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Surströmming hos Douglas 2008

Foto: Tomas Carlsson  

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Lindbloms återuppbyggda ölstuga

På första våning i bryggeriets kontorsbyggnad fanns ett rum som bör ägnas lite extra intresse åt. Där låg nämligen Öl-puben vilken har en egen historia bakom sig. Vid omdisponering av kontorsbyggnaden någon gång på 1960-talet inreddes denna pub efter en idé av försäljningschefen Sternhag. Inredningens äldre delar kommer från den s k Lindbloms ölstuga som sedan slutet av 1890-talet var inrymd i fastigheten Ormen på Österlånggatan, ungefär där Eurosko idag ligger. I samband med att Lindbloms ölstuga lades ner byggdes lokalen

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Etiketter Mariestads Bryggeri

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Oxhornets historia

Historien bakom Oxhornets tillblivelse har sitt ursprung i att Enn Kersna var med vid en ölprovning på Charles Dickens Pub i Helsingborg. Här föddes hos Enn idén att även bilda en ölklubb hemma i Mariestad. Därmed bildades Sällskapet Oxhornet den 14 april 1986 i dagligt tal kallad ölklubben. Enn modifierade Helsingborgsklubbens stadgar och skrev delvis nya som antogs som lag vid sällskapet tillblivelse. Sällskapet har sedan dess hållit sina sammankomster en gång i månaden i olika lokaliteter runt om i Mariestad,

(Läs mer)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Mars månads möte

Published on mars 1, 2012 by in Möten

Nästa möte är tisdagen 13 mars 2012 kl 19 i klubblokalen. Kom en stund innan så att vi kan börja mötet kl 19.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
© Oxhornet Mariestad. Länka gärna hit.